Wat doet Jeroen Fanoy?

Als zelfstandig adviseur voert Jeroen Fanoy opdrachten uit op het gebied van verkeer en vervoer. De afgelopen jaren is Jeroen vooral actief geweest op de volgende werkvelden Verduurzaming van mobiliteit, Goederen­vervoer en logistiek, Verkeers­management, Mobiliteits­management en Openbaar vervoer.

Jeroen is actief als zelfstandig adviseur sinds september 2004. Het voert te ver om alle opdrachten die hij sindsdien heb gedaan uitgevoerd te presenteren. Een overzicht van de vier meest recente opdrachten:

december 2020 - heden
Secretaris van de Regiotafel Binnenvaart Oost-Nederland
Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en het ministerie van I&W

De Regiotafel omvat een groot stakeholders op het gebied van binnenvaart in Oost-Nederland en heeft als centrale doel de versterking van de positie van de binnenvaart in Oost-Nederland. Verduurzaming van de binnenvaart en binnenhavens is één van de vier centrale thema’s in de missie van de Regiotafel.

augustus 2020 - heden
Programmamanager Goederenvervoer en Logistiek en programmamanager Duurzame Mobiliteit
Provincie Utrecht

Als programmamanager Duurzame Mobiliteit actief als trekker van de uitwerking van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) Midden-Nederland als regionale uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord voor de verduurzaming van mobiliteit. De uitwerking van het programma vindt plaats in nauwe samenwerking met alle Utrechtse gemeenten en Rijkswaterstaat Midden-Nederland.

augustus 2019 - mei 2020
Interim-coördinator Mobiliteit
Interprovinciaal Overleg (IPO)

Verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van alle activiteiten binnen de vijf mobiliteitsopgaven die het IPO uitvoert in opdracht van de twaalf provincies. Dit betrof de opgaven Openbaar Vervoer, Goederenvervoer, Fiets, Verkeersveiligheid, Duurzame Mobiliteit en Smart Mobility.

In deze hoedanigheid ook Secretaris van de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Mobiliteit (bestaande uit de gedeputeerden Mobiliteit van de twaalf provincies) en van de Ambtelijke Adviescommissie (AAC) Mobiliteit (bestaande uit de directeuren Mobiliteit van de twaalf provincies).

november 2018 - juli 2019
Lid van het Goederenvervoeragendateam
DG Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) van het ministerie van I&W
  • Medeopsteller van de Goederenvervoeragenda die als doel had visie, strategie, samenhang en prioriteitstelling aan te brengen in het over verschillende DG’s en directies versnipperd geraakte goederenvervoerbeleid van het ministerie.
  • Binnen de Goederenvervoeragenda verantwoordelijk voor de uitwerking van de aanpak van de thema’s ‘verduurzaming goederenvervoer’ en ‘efficiënte en duurzame stadslogistiek’.
september 2016 - december 2017
Adviseur programmering en netwerkmonitoring
RWS Water, Verkeer en Leefomgeving

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een methode waarmee de samenhang tussen enerzijds de wijze van programmering van beheer en onderhoud en anderzijds de netwerkprestaties van het hoofdwegennet inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

januari 2016 - januari 2020
Lid en voorzitter van het landelijke cluster Blauwe Golf Verbindend
Rijkswaterstaat en deelnemende provincies

Lid en vanaf januari 2018 voorzitter van het landelijke cluster Blauwe Golf Verbindend, waarbinnen alle Blauwe Golf-projecten van Rijkswaterstaat en de deelnemende provincies werden gecoördineerd en gemonitord. De Blauwe Golf-projecten hadden als doel om door het gebruik van real time data van weg- en scheepvaart­verkeer een beter afstemming tussen weg- en waterverkeer en beter scheepvaart­verkeers­management te realiseren.